[email protected] +66 2691-7621

Electrical System

We provide various services and solutions

Main Power Distribution System

High Voltage

งานระบบไฟฟ้าแรงสูง เราให้บริการตั้งแต่การเขียนแบบ ยื่นขออนุญาตและประสานงานกับการไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟฟ้าเข้าโครงการ

Low Voltage

เราให้บริการตั้งแต่การติดตั้งหม้อแปลง, ตั้งตู้เมนไฟฟ้า (MDB), ติดตั้งสายเมนไฟ, และติดตั้งระบบไฟฟ้าสํารองด้วยเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (Generator) และงานเดินท่อร้อยสายจากเมนไฟฟ้า (MDB) กระจายไปยังจุดต่างๆ รวมไปถึงการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ และทําการทดสอบค่าทางไฟฟ้าทั้งหมดโดยละเอียดเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นสําคัญ

Card image cap
Card image cap

Grounding System

ระบบกราวด์เป็นระบบที่สําคัญมากในงานไฟฟ้า เพราะเราต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า จํานวนมากในชีวิตประจําวัน หากอุปกรณ์เหล่าน้ันเสื่อมสภาพ อาจเป็นเหตุให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรไฟรั่วไฟช็อตระบบกราวด์ทํามาเพื่อปกป้อง ไม่ให้ผู้ใช้งานไฟฟ้า ถูกไฟฟ้าดูด กรณีมีกระแสรั่วไหลจากอุปกรณ์ต่างๆ ไฟฟ้าก็จะไหลลงดินโดยไม่ผ่านร่างกายของผู้ใช้งานหากมีกระแสไฟฟ้ารั่วระบบ ไฟฟ้าหลักก็จะตัดกระแสไฟฟ้าทันทีเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายแก่ผู้ใช้งาน

Card image cap
Card image cap

Fire Alarm System

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นนระบบที่มีไว้สําหรับแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้โดยจะใช้อุปกรณ์ตรวจจับชนิดต่างๆเช่น Smoke Detector, Heat Detector, Manual Pull Station ( Manual Call Point ) เป็นต้น โดยเซนเซอร์ที่จะตรวจจับความร้อน ความเข้มข้นและความต่อเนื่องของควันที่เกิดขึ้นภายในอาคารตลอดเวลาเมื่อใดก็ตามที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นภายในอาคาร เซนเซอร์จะทําการตรวจจับและส่งสัญญาณ แจ้งเตือนไปยังระบบ และระบบจะทําการส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังกระดิ่งเพื่อส่งเสียงให้ทุกคนภายในอาคารได้ทราบ และเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

Card image cap
Card image cap Card image cap

Lightning System

ฟ้าผ่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหากไม่มีการป้องกันที่ดีอาจจะทำให้เกิดการสูญเสียแก่ชีวิตได้ ระบบสายล่อฟ้าจึงเป็นระบบหนึ่งที่มีความสําคัญอย่างมาก เรายึดถือความปลอดภัยเป็นที่ตั้ง นั่นจึงทําให้เราใส่ใจในรายละเอียดของระบบนี้ตั้งแต่การออกแบบ ติดตั้งตรวจสอบ เพื่อส่งมอบความมั่นใจ และความปลอดภัยให้กับลูกค้า

Card image cap
Card image cap

Lighting System

งานระบบแสงสว่างภายในและภายนอกอาคาร เป็นงานอีกอย่างของระบบไฟฟ้าที่ขาดไม่ได้ งานหลักๆ ของระบบแสงสว่างคืองานเดินท่อ ร้อยสายจากตู้จ่ายกระแสไฟฟ้าย่อย ติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง และสวิตซ์เปิด-ปิดไฟ ทั้งแบบอัตโนมัติและควบคุมด้วยตนเอง อี บรองโค่ ให้บริการตั้งแต่การออกแบบแสงสว่างในโซนต่างๆ ตามการใช้งานเป็นหลักโดยใช้โปรแกรมออกแบบและคํานวณแสงสว่างเพราะความสว่างของแสงที่ไม่เท่ากันและสีที่แตกต่างกันตามการใช้งาน

Card image cap
Card image cap

Solar Cell

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ คือการติดต้ังแผงพลังงานแสงอาทิตย์เข้ากับวงจรไฟฟ้าภายในอาคารทั้งแบบ ongrid และ offgrid โดยจะทําการแปลงพลังงานแสงงานอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าที่สามารถใช้งานได้ เราสามารถรับเหมาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ออกแบบ ติดตั้งระบบแผงพลังงานรวมไปถึงการสำรวจสถานที่ก่อนจะทำการเดินสายไฟให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมให้กับลูกค้าพร้อมทั้งให้คําปรึกษาและการดูแลหลังการติดต้ังโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ

Card image cap
Card image cap

Sound System

ระบบเสียงประกาศเป็นส่วนหนึ่งของระบบรักษาความปลอดภัยที่ใช้เสียงประกาศในการสื่อสาร แจ้งเหตุให้กับบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ทราบถึงเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นได้อย่างทันการณ์ ปัจจุบันยังใช้ในการประกาศข่าวสารทั่วไปที่ต้องการแจ้งให้ทราบโดยทั่วไปแล้วจะมีการติดตั้งในพื้นที่อาคารสาธารณะ อาคารขนาดใหญ่และอาคารสูง เป็นต้น

Card image cap
Card image cap